Date of birth: 20.08.2013
3 Males, 0 Girls

Setzuan Divinita Lunare
Kurochi go Suou Musashi Kensha